Nachtbegeleider/Night Attandant, Sint-Lambrechts-Woluwe

Datum: 12 sep. 2023

Plaats: Sint-Lambrechts-Woluwe, BE

Bedrijf: Rode Kruis-Vlaanderen

Intro

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, honger, vervolging of natuurgeweld. Het merendeel van hen verblijft in derdewereldlanden. Maar ook in België komen mensen toe op zoek naar een nieuwe thuis en een veilige haven. Op vraag van de overheid vangt Rode Kruis -Vlaanderen verzoekers om internationale bescherming op terwijl zij wachten op de uitkomst van hun procedure.

Functiebeschrijving

 • Je staat mee in voor de praktische organisatie van het opvangcentrum;
 • Je zorgt voor een adequate toepassing van het huishoudelijk reglement;
 • Je staat mee in voor de psychosociale begeleiding van de verzoekers om internationale bescherming;
 • Je verzorgt administratieve (post,…) en logistieke taken (stockbeheer,..);
 • Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming;
 • Je hebt een signaalfunctie ten opzichte van de centrumverantwoordelijke.

Jouw profiel

 • Je beschikt minimaal over een diploma secundair onderwijs in een mensgerichte opleiding en hebt hierbij ervaring opgebouwd in gesprekstechnieken (en kan hierbij in gesprek gaan over gevoelige onderwerpen)
 • Je hebt ervaring in het werken met mensen met een verschillende culturele achtergrond
 • Ideaal heb je al een aantal jaren ervaring in het psychosociaal begeleiden van mensen in een kwetsbare situatie (bijvoorbeeld als opvoeder, maatschappelijk werker, consulent, ...)
 • Je bent ondernemend en steekt vanaf je start actief de handen mee uit de mouwen.
 • Je bent bereid te werken in een ploegenstelsel met weekendprestaties en bent flexibel.
 • Je spreekt vlot meerdere talen (Nederlands, Engels, Frans, …).
 • Je werkt vlot en efficiënt met verschillende toepassingen binnen MS Office (onder andere Word, Outlook, Excel, Powerpoint). Tegelijk heb je ervaring met elektronische opvolging van bewonersdossiers. Kennis en/of ervaring met SharePoint is een plus.
 • Je bent een organisatietalent en administratief nauwkeurig.
 • Je bent inlevend en diplomatisch, maar kan ook duidelijk grenzen stellen.

Ons aanbod

 • Voltijdse functie (38u/week);
 • Wakende nachten van 21u45 tot 8u, waarbij je in een cyclus van 7 opeenvolgende nachten werkt, afgewisseld met 7 opeenvolgende vrije dagen;
 • Contract onbepaalde duur met clausule noodopvang: duur is afhankelijk van opdracht van de overheid in het kader van het organiseren van noodopvang voor verzoekers om internationale bescherming;
 • Verloning volgens barema 224 in PC 319.00: we nemen de helft van je totaal aantal jaren werkervaring over. Dit barema varieert tussen 2.392 Euro bruto per maand (0 jaar werkervaring) en 3.451 Euro bruto per maand (31 jaar werkervaring);
 • Voor het werken in de nacht ontvang je een gemiddelde ploegentoeslag van 26,86%;
 • Maaltijdcheques van 8 euro per dag;
 • Groepsverzekering en mogelijkheid tot aansluiting bij hospitalisatieverzekering (met persoonlijke bijdrage);
 • Woon-werkverkeer met de trein wordt volledig terugbetaald – in een busabonnement komen we 75% tussen, een netto fietsvergoeding van 0,27€/km; vergoeding overige vervoersmiddelen (auto, moto) is overeenkomstig sectorale en wettelijke regels.

Plaats van tewerkstelling

 • Sint-Lambrechts-Woluwe

ENGLISH VERSION

Intro
In March 2022, Belgian Red Cross Flanders opened a reception center to temporarily accommodate Ukrainian refugees, pending their transfer elsewhere.  With this new emergency reception center, Red Cross Flanders aims to be prepared for a much larger influx of refugees and to eventually have 1,200 places available. At the moment, this transit center is evolving into a real reception center for both Ukrainian refugees and applicants for international protection, so we are looking for new colleagues. 

Job Description

 • You are jointly responsible for the practical organization of the reception center;
 • You ensure adequate application of the internal regulations;
 • You are jointly responsible for the psychosocial counseling of applicants for international protection;
 • You take care of administrative (mail, etc.) and logistical tasks (stock management, etc.);
 • You ensure a good information flow;
 • You have a signaling function to the center manager.

Your Profile

 • You have at least a secondary education degree in a people-oriented field and have gained experience in conversation techniques (and can discuss sensitive issues)
 • You have experience in working with people from different cultural backgrounds
 • Ideally, you have several years of experience in psychosocial counseling of people in vulnerable situations (e.g., as an educator, social worker, counselor, etc.)
 • You are entrepreneurial and actively roll up your sleeves from the start.
 • You are willing to work in a shift system with weekend shifts and are flexible.
 • You are fluent in several languages (Dutch, English, French, etc.).
 • You work fluently and efficiently with different applications within MS Office (including Word, Outlook, Excel, Powerpoint). At the same time you have experience with electronic follow-up of resident files. Knowledge and/or experience with SharePoint is a plus.
 • You are an organizational talent and administratively accurate.
 • You are empathetic and diplomatic, but can also set clear boundaries.

Our offer

 • Full-time position (38h/week);
 • Waking nights from 9:45 pm to 8 am, working on a cycle of 7 consecutive nights alternating with 7 consecutive days off;
 • Permanent contract with emergency shelter clause: duration depends on government assignment in the context of organizing emergency shelter for applicants for international protection;
 • Salary according to scale 224 in PC 319.00: we take over half of your total years of work experience. This scale varies between 2,392 Euro gross per month (0 years of work experience) and 3,451 Euro gross per month (31 years of work experience);
 • For working at night, you will receive an average shift bonus of 26.86%;
 • Meal vouchers of 8 Euro per day;
 • Group insurance and possibility of joining hospitalization insurance (with personal contribution);
 • Commuting by train is fully reimbursed - in a bus subscription we intervene 75%, a net bicycle allowance of 0,25€/km; reimbursement of other means of transport (car, motorcycle) is in accordance with sectoral and legal rules.