Medisch begeleider, Sint-Lambrechts-Woluwe

Datum: 13-mrt-2023

Plaats: Sint-Lambrechts-Woluwe, BE

Bedrijf: Rode Kruis-Vlaanderen

Intro

English version below

 

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, honger, vervolging of natuurgeweld. Het merendeel van hen verblijft in derdewereldlanden. Maar ook in België komen mensen toe op zoek naar een nieuwe thuis en een veilige haven. Op vraag van de overheid vangt Rode Kruis -Vlaanderen verzoekers om internationale bescherming op terwijl zij wachten op de uitkomst van hun procedure.

Functiebeschrijving

 • Je zorgt voor een adequate naleving van het huishoudelijk regelement.
 • Je staat mee in voor de praktische organisatie van het opvangcentrum.
 • Je staat in voor de psychosociale begeleiding van de bewoners (zowel individuele als gezinsbegeleiding).
 • Je organiseert activiteiten voor de bewoners (o.a. taallessen, sport,...)
 • Elke begeleider wordt ingeschakeld in een specifieke deeltaak. Jij staat in voor de opvolging van het medisch luik van de werking:
  • Je selecteert/herkent klachten van bewoners en verwijst door indien nodig.
  • Je woont consultaties bij (i.s.m. de centrumarts) en volgt verder op.
  • Je bemant het medisch secretariaat : je plant afspraken, inventariseert apotheek en medisch materiaal, zet registratiesystemen op, controleert medische facturen, volgt dossiers op, volgt opnames op,..
  • Je doet kleine verzorgingen en medische behandelingen (EHBO).
  • Je volgt de samenwerking op met: CLB’s van de scholen, K&G, V.R.G.T., huisartsen, Tropisch Instituut, … en bouwt deze verder uit.
  • Je volgt het preventieluik op en bouwt dit verder uit.
  • Je bouwt een vormingsluik uit rond specifiek medische casussen.

Jouw profiel

 • Je beschikt bij grote voorkeur over een diploma in de verpleegkunde (bachelor) of in een (para)medische richting. Indien je relevante verpleegkundige ervaring hebt in de medische sector, kan je met een diploma in de sociale of menswetenschappen ook in aanmerking komen.
 • Je hebt ervaring in het werken met mensen met een verschillende culturele achtergrond
 • Ideaal heb je al een aantal jaren ervaring in het psychosociaal begeleiden van mensen in een kwetsbare situatie (bijvoorbeeld als opvoeder, maatschappelijk werker, consulent, ...)
 • Je bent ondernemend en steekt vanaf je start actief de handen mee uit de mouwen.
 • Je bent bereid te werken in een ploegenstelsel met weekendprestaties en bent flexibel.
 • Je spreekt vlot meerdere talen (Nederlands, Engels, Frans, …).
 • Je werkt vlot en efficiënt met verschillende toepassingen binnen MS Office (onder andere Word, Outlook, Excel, Powerpoint). Tegelijk heb je ervaring met elektronische opvolging van bewonersdossiers. Kennis en/of ervaring met SharePoint is een plus.
 • Je bent een organisatietalent en administratief nauwkeurig.
 • Je bent inlevend en diplomatisch, maar kan ook duidelijk grenzen stellen.

Ons aanbod

 • Voltijdse functie (38u/week);
 • Shiftprestaties (vroege, dag- en late diensten + weekenddienst (1 weekend op 3);
 • Tijdelijke tewerkstelling: duur is afhankelijk van opdracht van de overheid in het kader van het organiseren van noodopvang voor verzoekers om internationale bescherming;
 • Verloning volgens barema 232 in PC 319.00. Hierbij nemen we het totaal aantal jaren relevante verpleegkundige werkervaring mee, de overige jaren niet-verpleegkundige werkervaring nemen we voor de helft over.  Dit barema varieert tussen 2.438,04 Euro bruto per maand (0 jaar werkervaring) en 3.728,76 Euro bruto per maand (31 jaar werkervaring);
 • Maaltijdcheques van 8 euro per dag;
 • Groeps- en hospitalisatieverzekering;
 • Woon-werkverplaatsing met de trein wordt volledig terugbetaald; fietsvergoeding van 0,24€/km; vergoeding overige vervoersmiddelen (auto, trein, bus) is overeenkomstig sectorale en wettelijke regels.

Plaats van tewerkstelling

 • Sint-Lambrechts-Woluwe

ENGLISH VERSION

Introduction

Millions of people are fleeing war, hunger, persecution or natural disasters. Most of them reside in third-world countries. But people also arrive in Belgium in search of a new home and a safe haven. 
At the request of the government, Red Cross-Flanders receives refugees from Ukraine in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Job profile

 • You ensure adequate compliance with housekeeping regulations.
 • You are jointly responsible for the practical organization of the reception center.
 • You are responsible for the psychosocial counseling of the residents (both individual and family counseling).
 • You organize activities for the residents (such as language lessons, sports, etc.).
 • Each supervisor is involved in a specific sub-task. You are responsible for the follow-up of the medical part of the operation:
  • You select/recognize complaints from residents and refer if necessary.
  • You attend consultations (in collaboration with the center physician) and follow up.
  • Manning the medical secretariat: scheduling appointments, inventorying pharmacy and medical supplies, setting up registration systems, checking medical invoices, following up files, following up on admissions, etc.
  • You carry out minor care and medical treatments (first aid).
  • You follow up cooperation with: CLBs of the schools, K&G, V.R.G.T., general practitioners, Tropical Institute, ... and develops these.
  • You follow up and develop the prevention component.
  • You develop a training component around specific medical cases.

Your profile

 • You preferably have a degree in nursing (bachelor) or in a (para)medical field. If you have relevant nursing experience in the medical field, a degree in social sciences or humanities may also qualify you.
 • You have experience working with people from different cultural backgrounds
 • Ideally, you already have several years of experience in psychosocial counseling of people in vulnerable situations (e.g. as an educator, social worker, counselor, etc.)
 • You are entrepreneurial and actively roll up your sleeves from the start.
 • You are willing to work in a shift system with weekend shifts and are flexible.
 • You are fluent in several languages (Dutch, English, French, etc.).
 • You work fluently and efficiently with different applications within MS Office (including Word, Outlook, Excel, Powerpoint). At the same time you have experience with electronic follow-up of resident files. Knowledge and/or experience with SharePoint is a plus.
 • You are an organizational talent and administratively accurate.
 • You are empathetic and diplomatic, but can also set clear boundaries.

Our offer

 • Full-time position (38h/week);
 • Shift performance (early, day and late shifts + weekend shift (1 weekend out of 3);
 • Temporary employment: duration depends on government assignment in the context of organizing emergency shelter for applicants for international protection;
  Salary according to bar scale 232 in PC 319.00. Here we include the total number of years of relevant nursing work experience, the remaining years of non-nursing work experience we take half.  This scale varies between 2,438.04 Euro gross per month (0 years of work experience) and 3,728.76 Euro gross per month (31 years of work experience);
 • Meal vouchers of 8 Euro per day;
 • Group insurance and possibility of joining hospitalisation insurance with personal contribution
 • Commuting by train is fully reimbursed; 75% contribution for use of other public transport (bus, tram, metro, etc.); bicycle allowance of 0.25€/km; other means of transport (car, motorcycle, etc.) is in line with sectoral and legal regulations